9700 Szombathely,
Nagykar utca 1-3.

Könyvtár, tankönyvellátás

A tankönyvellátás rendje

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek  az egész tanítási év során  az iskola tanulói számára  hozzáférhetőek legyenek, s ennek megszervezése az iskola feladata.

 1. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős.
 2. A tankönyvrendelést és  a tankönyvek terjesztését a kinevezett  tankönyvfelelős végzi el.
 3. A tankönyvfelelős feladatai:
  • Januárban  egyezteti a következő tanévben induló osztályokat az igazgatóval. Ezek után összeállítja a tankönyvrendelési táblázatokat .
  • A pedagógus a tankönyvválasztás jogával élve, a hivatalos  tankönyvjegyzék megjelenését követően  kiválasztja az alkalmazandó tankönyveket. Februárban a közoktatási tankönyvjegyzék (www.kir.hu) megjelenésének függvényében  a szakmai munkaközösségek ill. a tantárgyat tanító pedagógusok kitöltik  és aláírásukkal igazolják a következő tanévben alkalmazni kívánt tankönyvek listáját (raktári szám, a tankönyv kiadója, szerzője, címe, ára) A tankönyvválasztást követően  újabb tankönyv megrendelésére már nincs lehetőség. A tankönyv kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat: a munkaközösségek megállapodása értelmében az egy évfolyamon és egy képzési formában tanulók ugyanazt a könyvet használják, ill. a kiválasztott tankönyvcsaládot felmenő rendszerben végig alkalmazzák.
  • A tankönyvfelelős osztályonként ill. szakmacsoportonként listát készít az egyes tantárgyakhoz tartozó tankönyvekről. Az egyéni tanulói tankönyvrendelő lapokat a sokszorosítás után a tankönyvtámogatási igénylőlapokkal együtt az osztályfőnök kiosztja a tanulóknak. Kitöltés után a szülő aláírásával jelzi jóváhagyását  a tankönyrendelésre, ill. benyújthatja igényét  tankönyvtámogatásra.
  • Március 31-ig  az osztályfőnök begyűjti az egyéni tankönyvrendelő lapokat és összesíti a tankönyvtámogatásra jogosultak igénylőlapjait, és átadja  a tankönyvfelelősnek.
  • Április utolsó munkanapjáig a tankönyvfelelős a  tanulói igények és a belépő osztályok becsült létszámának figyelembe vételével a megrendeléseket  és a tankönyvtámogatásra jogosultságot rögzíti a Kello rendszerében.
  • Az iskola a mindenkori tanév rendjében a középiskolába felvettek kiértesítésére meghatározott időig, lehetőség szerint a felvételi értesítésekkel együtt megküldi a felvetteknek  a tankönyvlistát, akik azt postai úton vagy személyesen  juttatják  vissza az iskolába.
  • Az iskola  a belépő új tanulók adatait rögzíti a tankönyvrendelési felületen, majd legkésőbb június végéig ( az alaprendelés határidejéig)  a tankönyvfelelős   rögzíti  a felvett tanulók tanköny- és tankönyvtámogatási igényeit.
  • Az iskola az éves munkatervben meghatározott rend szerint a szakképző osztályokba felvételt nyert tanulók kiértesítésekor  a felvett tanulóknak  megküldi a tankönyvlistát.   
  • A tankönyvfelelős a szakképző osztályokba felvett tanulók beiratkozásakor gyűjti össze a tankönyv – és támogatási igényeket,
  • Június 30-ig a tankönyvfelelős az igények figyelembe vételével rögzíti az új belépők  rendeléseit  ill.  módosítja a tankönyvrendelést.
  • A bármilyen okból később felvettek vagy beiratkozók  pótrendeléssel  ill. évközi rendeléssel juthatnak tankönyveikhez.
  • A Kello kiküldi a fizetős tanulók számára a csekkeket.
  • Augusztus végén   a tankönyvszállítás után a fizetős tanulók a befizetési bizonylat bemutatásával átvehetik a tankönyveiket, az ingyenességre jogosultak pedig a könyvtári bevételezés után tehetik meg ugyanezt a tankönyvtári szabályzatban rögzítettek szerint. Iskolánkban az ingyenességre jogosultak könyvtári kölcsönzéssel juthatnak tankönyveikhez.
  • A tankönyvfelelős szeptember 5-ig elkészíti és rögzíti a pótrendeléseket.
  • Iskolánk az egész tanév során biztosítja – a jogszabályoknak megfelelően – az alkalmazott tankönyv beszerzésének lehetőségét.
 4. Az iskola a  tanulói részére tankönyvtámogatást biztosít.
 5. A tankönyvtámogatás módjai a következők lehetnek:

Normatív kedvezmény illeti meg azt a tanulót, aki

  • tartósan beteg
  • szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása  esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
  • három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él
  • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  • a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

A felsorolt esetekben a tanulók iskolai könyvtári kölcsönzéssel ingyenesen juthatnak tankönyvhöz. A tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, ill. ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt. A tanuló ill. a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése alól az iskola igazgatója egyedi elbírálás alapján mentesítheti a tanulót, ill. a kiskorú tanuló szülőjét.

6. Tankönyvtámogatás igénylésének módja:

 • Az osztályfőnökökön keresztül kerül kiosztásra a nem végzős évfolyam tanulói számára az igénylőlap
 • A kitöltött igénylőlapot, a normatív igény esetén a jogosultságot igazoló iratot június 15-ig  kell leadni az osztályfőnököknek, akik továbbítják az igénylést a tankönyvfelelősnek.
 • A leendő 9. évfolyam, valamint a szakképző kezdő évfolyamok tanulói esetében tankönyvtámogatási igénylőlap a beiratkozáskor igényelhető és kitöltendő.
 • Normatív tankönyvtámogatási igény esetén a jogosultságot igazoló iratokat  minden tanuló esetében legkésőbb a tankönyvek átvétele előtt  ill. szeptember 30-ig  kell bemutatni ill. leadni.   Ha az igazolás elmarad, a tanuló  fizetőssé válik.

7. Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában is közzé teszi.

Szombathely, 2016. április 25.                                              

 

 

Halvax Károlyné
könyvtáros és tankönyvfelelős

 

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.
Az “Rendben” gomb lenyomásával elfogadod őket!