9700 Szombathely,
Nagykar utca 1-3.

Különös közzétételi lista

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Pedagógiai-szakmai ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 69. § (3), (4) bekezdés, 77. § (2) bekezdés d) pont, (3) bekezdés, 82. §, 83. § (2) bekezdés e), h) pontok, 86. §, 87. §.
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Mük.r.) 145-156. §.
 • Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 9. § a) pontja.
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (különös tekintettel a VI. Fejezet rendelkezéseire, valamint az 56. § -57/B. §, illetve a 92. §).

1. Az intézményvezetői pedagógiai-szakmai ellenőrzés

A köznevelési intézmény vezetője felelős az intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységéért. Saját hatáskörében kezdeményezhet pedagógiai-szakmai ellenőrzést, mely irányulhat az intézmény és az egyes pedagógus pedagógiai-szakmai munkájának értékelésére. Az intézményvezető által kezdeményezett pedagógiai-szakmai ellenőrzésben külső szakértő működik közre (Nkt. 69. § (3) bekezdés).

2. A fenntartói pedagógiai-szakmai ellenőrzés

A fenntartó irányítói tevékenységének része a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének ellenőrzése. A fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében (Nkt. 83. § (2) bekezdés h) pont).

A fenntartó feladata, hogy értékelje a pedagógiai programban megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai-szakmai tevékenységének eredményességét(Nkt. 83. § (2) bekezdés h) pont).

3.   Az oktatásért felelős miniszter pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos feladatai, ellenőrzései

 • Az oktatásért felelős miniszter, az Oktatási Hivatal közreműködésével gondoskodik az országos, megyei/fővárosi, térségi pedagógiai-szakmai munka értékeléséről (Nkt. 77. § (2) bekezdés d) pont).
 • Az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetésének a terhére országos és térségi szakmai ellenőrzést, pedagógiai-szakmai mérések, átvilágítások, elemzések készítését rendelheti el, továbbá felkérheti a fenntartót, hogy a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményben végeztessen törvényességi, szakmai ellenőrzést, pedagógiai-szakmai mérést, átvilágítást, elemzést, és ennek eredményéről tájékoztassa. Ha a fenntartó a felkérésnek nem tesz eleget, az oktatásért felelős miniszter intézkedésére a hivatal jár el (Nkt. 77. § (3) bekezdés).
 • tematikus országos szakmai ellenőrzést az oktatásért felelős miniszter a tanév rendjéről szóló rendeletben írja elő. Az ellenőrzést a kormányhivatalok oktatási főosztályai végzik, melyhez a dokumentációt az Oktatási Hivatal dolgozza ki, és összegzi azok eredményét.

4. Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés

 • Működteti az oktatásért felelős miniszter.
 • Szervezi az Oktatási Hivatal a kormányhivatalok közreműködésével.
 • Feladat ellátására szerződik a kormányhivatal a pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértőivel.
 • Ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat .
 • Az ellenőrzés a fenntartótól függetlenül kiterjed
  • minden köznevelési intézményre,
  • az intézményekben pedagógiai tevékenységet folytató szereplőkre.

4.1. Az ellenőrzés célja

 • Alapvető cél: a fejlesztés,
 • továbbá: a pedagógus objektív értékelést kapjon a munkájáról, és
 • az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szaktanácsadói szükség esetén segítsék a pedagógusok szakmai fejlődését.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés során felmerülő hibák nem vonnak maguk után retorziót.

4.2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés területei

4.2.1. Pedagógus ellenőrzése

 • Általános pedagógiai szempontok szerint történik.
 • Célja: a pedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése.
 • Módszere:
  • foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése,
  • pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata,
  • interjú felvétele.
 • Megbeszélést követően értékelőlap készítése.

4.2.2. Intézményvezető ellenőrzése

 • Célja: az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése.
 • Módszere:
  • dokumentumok vizsgálata,
  • interjú a vezetői program megvalósulásáról,
  • kérdőíves felmérés nyilvános szempontok szerinti elemzése.
 • Megbeszélést követően értékelőlap készítése

4.2.3. Intézményellenőrzés

 • Célja: iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját.
 • Legalább ötévente egyszer, megyei ellenőrzési terv alapján, amennyiben
  • az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát már értékelték,
  • az intézményvezető ellenőrzése megtörtént, vagy az intézményellenőrzés keretében megtörténik.
 • Módszere:
  • nevelőtestületi, alkalmazotti, szülői, egyéb partneri kérdőíves felmérés,
  • intézményvezető által elkészített intézményi önértékelés,
  • fenntartói értékelés,
  • interjú a nevelőtestület tagjainak legalább öt százalékával,
  • legutóbbi ellenőrzések dokumentumainak összegzése.
 • Az intézményvezető az összegző szakértői dokumentum alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít.

4.3. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályok

 • Kötelező részvétel az Oktatási Hivatal által közzétett, a szakterülethez kapcsolódó szakmai továbbképzésen
 • A pedagógiai-szakmai ellenőrzési, minősítési eljárási, minősítő vizsgai feladat ellátásának feltétele:
  • évente legalább négy alkalommal részvétel az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, minősítési eljárásban, minősítő vizsgán,
  • részvétel az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai tájékoztatón, továbbképzésen,
  • az értékelőlapon elérhető maximális pontszám legalább hatvan százalékának elérése öt évenként az összes elvégzett ellenőrzés átlagában számítva.

Forrás: Oktatási Hivatal

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.
Az “Rendben” gomb lenyomásával elfogadod őket!